top of page

אנגלית

הפעלות ללימוד אנגלית, מתאימות לביה"ס היסודי ולביה"ס  ולחט"ב.

 

1. רכבת משפטים: הפעלה אינטראקטיבית להיכרות ולהבנת מבנה המשפט באנגלית ולהתנסות חוויתית בבניית משפטים.

2. מפת העולם: הפעלה אינטראקטיבית המשרתת את נושא הלימוד 'ילדים בעולם'. ההפעלה מגוונת ועשירה באביזרים רבים.

3. נושאי לימוד פופולריים ע"ג פרגוד נייד: מערכת פוסטרים מתחלפים וכרטיסי מילים לעיסוק בנושאי לימוד חשובים כגון מזון, ספורט, גוף האדם, המשפחה, ילדי העולם,  בע"ח,  וכד'. 

4. BIG BOOK: הפעלה בעזרת ספר ילדים מוכר מתורגם מעברית לאנגלית, ללמידה פרטנית.

5. ספר בתוספת דיסק: מענה לכמה מיומנויות שפה: קריאה, האזנה וכתיבה, באמצעות ספר, דיסק ודפי עבודה.

6. אתר אינטרנט לימודי חוויתי: קישור לאתר אינטרנט לימודי בצרוף דפי עבודה תואמים, ללימוד פרטני אינטראקטיבי המשפר גם את יכולת השימוש במחשב וברשת האינטרנט.

 

bottom of page