top of page

מרכז תעסוקה לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים בעכו


מבנה המע"ש בעכו, נועד לאפשר לאוכלסיה עם צרכים מיוחדים מקום תעסוקה, ומרכז חברתי .

חשוב, לדעתי לבנות עבור אוכלוסיה זו מבנים אופטימיים, צבעוניים המאירים לאדם הבא בשערם.

במהלך החודשיים הקרובים תסתיים הבניה והדיירים יכנסו בשעריו.

את המבנה מימנו המוסד לביטוח לאומי וקרו שלם ועיריית עכו.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page